Avui, encara paint els resultats electorals de les eleccions espanyoles i a les portes d’una nova campanya, s’inicia el període d’eleccions a les cambres de comerç catalanes. Són tretze les cambres que a partir d’avui comencen a decidir per sufragi bona part dels seus òrgans de govern: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls.

Cal recordar que en aquestes eleccions es decidiran la majoria (però no la totalitat) de representants dels plens, ja que aquests estan formats per persones elegides d’entre tots els electors de la cambra (com a mínim representen 2/3 del ple de la cambra). Addicionalment, al juny també s’elegiran un 10% dels membres proposats per les organitzacions empresarials més representatives i la resta de membres seran representants de les empreses de major aportació voluntària a les cambres.

Les cambres de comerç són institucions centenàries creades per defensar els interessos col·lectius del teixit productiu català. Unes institucions que necessiten acabar de redefinir la seva proposta de valor abraçant de forma més efectiva els reptes que tenen les nostres empreses al s. XXI – mitjançant una nova Llei de cambres – i estabilitzant el seu finançament. Hem d’evitar que la supressió del recurs cameral, el seu principal mecanisme de finançament garantit fins el 2010, les converteixi en meres proveïdores de serveis a les empreses. No oblidem que les cambres són corporacions de dret públic amb competències i funcions públiques administratives atribuïdes per llei i són la única institució de representació empresarial amb presència d’institucions homòlogues a tot el món. Som conscients del potencial de projecció de la nostra economia a través d’aquestes institucions?

És precisament per aprofitar aquest potencial i garantir el ple exercici de les seves funcions que considero que és important que aquest procés electoral compti a ma la màxima concurrència possible per part de l’empresariat català. En relació al procés electoral de la cambra més representativa (la Cambra de Barcelona), que representa més de 400.000 empreses de tota la demarcació, convé recordar que en les eleccions del 2010 la participació va ser molt baixa (concretament del 2 per cent). Confiem que enguany, mitjançant els nous sistemes de votació electrònica, siguem capaços d’assolir nivells més alts de participació. Penso que les cambres només seran plenament representatives si ens assegurem que els plens siguin diversos, com també ho és la societat catalana, i promoguin un ric debat empresarial sobre quin model productiu volem.

Si ets empresari, sigui quina sigui la teva dimensió, sigui quin sigui el teu sector d’activitat, a partir d’avui estàs cridat a les urnes. Comparteixo l’enllaç del Consell General de Cambres de  Catalunya per accedir al sistema de votació de les diverses cambres. Probablement el teu model de negoci depèn més de l’esforç i enginy del teu equip que del que puguis esperar de les cambres, de les patronals o de les administracions públiques. Però també penso que en l’àmbit de la representació empresarial podem aplicar aquella màxima d’en Joan Fuster: “la política o la fas o te la fan