La setmana passada es va publicar el document Next generation catalonia, que plasma l’estratègia del Govern de Catalunya per accedir els fons europeus, una oportunitat històrica per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica.

Com que des del Govern estem molt orgullosos dels projectes que s’han presentat, us vull mostrar un petit resum dels 27 més destacats. Tanmateix, m’agradaria aclarir que s’han rebut més de 500 projectes, tots ells molt interessants i que contribuiran, d’una manera o una altra, a la transformació del model productiu català.

El govern ha fet la selecció d’aquests 27 en base a 10 criteris de priorització que es poden consultar en detall al document però que resumidament són: singularitat, grau de maduresa, import del projecte, potencial de comercialització, inversió en tendències de futur, lideratge fort, contribució a la reindustrialització, foment de l’equilibri territorial, contribució a la lluita contra el canvi climàtic i contribució al benestar i el progrés social.

Aquests projectes responen a 11 missions que reflecteixen una aposta pel canvi de Catalunya, per fer-la més digital i competitiva al mateix temps que sostenible i socialment responsable i alhora es classifiquen en els 5 grans eixos que es van definir en el pla per la recuperació i la protecció social que va presentar el Govern de la Generalitat el passat juliol 2020.

Els 5 eixos són: economia per la vida, transició ecològica, transformació digital, societat del coneixement i vector transversal. Durant aquests dies aniré explicant breument aquests 27 projectes classificats en cada un d’aquests 5 eixos. Avui començarem pels de l’eix d’economia per la vida.

Eix 1: Economia per la vida
Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la vulnerabilitat del model econòmic en què vivim. La crisi sanitària ha posat de manifest la necessitat d’orientar el sistema econòmic cap a una economia al servei de les persones, és a dir, una economia per la vida. Alguns dels elements clau d’aquest model centrat en la vida de les persones són el sistema sanitari i sociosanitari, el sistema alimentari, els serveis a les persones i la cultura, entre d’altres. Així doncs, l’economia per la vida ha de proveir als ciutadans de salut, cures, aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura.

Projecte 1: Nou model d’autonomia i atenció a les persones
Aquest projecte té per objectiu orientar l’atenció a les persones grans i dependents cap a la independència personal, la desinstitucionalització i la vida a la pròpia llar i a l’entorn proper. Aquest projecte inclou, entre d’altres, un eix de prevenció i acció comunitària i un d’un nou model residencial.
Per mi aquest és un repte de primera magnitud en la mesura que hem de passar d’un model fonamentalment residencial a un model que doni més suport a l’atenció domiciliària i que faci possible que tothom pugui viure a casa seva amb la dignitat que es mereix. Una priorirtat política de primer ordre i un sector d’activitat econòmica emergent amb un gran valor social.

Projecte 2: Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d’Europa
Aquest projecte té per objectiu la construcció d’una infraestructura que esdevingui un Centre de recerca i producció per als sectors audiovisual i de continguts digitals i que integri facilitats de producció per al mercat nacional i internacional, l’acolliment d’empreses, la innovació tecnològica i la formació avançada, dotat de tecnologia puntera.
Al meu parer la indústria creativa és una de les principals oportunitats del país com mostra l’estudi que ha publicat ACCIO el passat mes de novembre sobre el sector audiovisual a Catalunya: un sector ampli (agrupa l’entreteniment audiovisual, la comunicació, la publicitat i els mitjans de comunicació) amb una facturació anual de 6.702 milions d’euros, qua agrupa a més de 26.000 treballadors qualificats amb un risc no menor d’estar afectat per les dinàmiques centrípetes de Madrid.

Projecte 3: Salut 2030
Aquest projecte té per objectiu transformar el sistema de salut de Catalunya mitjançant el desenvolupament i l’adopció de tecnologies innovadores i la creació d’ocupació per assolir un model assistencial integrat, resilient i sostenible (Salut 4.0), basat en les interrelacions entre els agents del sector.
Una gran oportunitat pel desenvolupament del sistema sanirtari català i la seva capacitat d’arroessegament: per seguir mantenint el mateix nivell d’excel·lència i a la vegada consolidar Catalunya com un centre de referència de la bioeconomia. La tendència dels últims anys és positiva i es posa de manifest en el darrer Informe de Biocat on s’especifica que 1 de cada 4 rondes d’inversió del 2020 han comptat amb participació estrangera, majoritàriament d’Europa i Estats Units. Aquesta participació internacional ha impulsat la inversió privada de venture capital, estoc market i crodwequity, que acumula 105.370.000 d’euros i traspassa per primera vegada la barrera dels 100 milions en un any.

Projecte 4: Proteïna alternativa
Aquest projecte té per objectiu el desenvolupament d’un hub d’innovació i d’elaboració de productes derivats de la proteïna vegetal (plant-based meat). El projecte inclou, entre d’altres, la promoció i conservació dels recursos genètics vegetals, específicament els llegums de varietats autòctones i la fabricació del producte final, passant per les plantes productives de concentrat i texturitzat de proteïna.
La rellevancia d’aquest projecte rau en el fet que en el context actual d’emergència climàtica hem vist com hi ha estudis que mostren que un 25% de les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle provenen de l’alimentació. És per això que projectes com aquest són d’especial importànica per fomentar els canvis necessaris en la nostra dieta.

Projecte 5: Capacitació i talent digital per al s.XXI
Aquest projecte té per objectiu accelerar el procés de capacitació digital a partir d’un model de societat inclusiva per garantir una transició digital justa i amb l’objectiu de reduir i minimitzar l’impacte de l’escletxa digital.
Cal destacar que ens trobem en un canvi de paradigma, accelerat per la situació que estem vivint actualment, en el que la tecnologia està revolucionant la manera en la que teníem entès el món. I que, per tal que la nostra societat continuï essent tant inclusiva com sigui possible, és cabdal poder dur a terme aquesta capacitació digital.