El Consell de Ministres d’ahir va fer públiques les ‘MEDIDAS URGENTES DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL’ una mostra força significativa sobre la línia de la política econòmica del nou Govern Espanyol. Són mesures per combatre el dèficit públic – via més ingressos i menys despesa – però en cap cas proposen una via mínimament raonable per a la recuperació econòmica ni per evitar ajustos en les prestacions socials.

1. Bé, si no volem creure que el Govern espanyol confia en el sector immobiliari com a sector de futur. No ho crec, però és que les mesures van encaminades cap aquí. En una època de forta contenció, es mantenen els tipus reduïts de l’IVA per venda de vivenda i es reinstaura la desgravació per compra de vivenda habitual. Al mateix temps, es redueixen en 600 milions d’euros les ajudes a l’RDI.

2. Entre els acords també es fa menció de ‘Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Illes Balears y Cataluña’ sense cap precisió posterior ni quines quanties ni conceptes modifiquen, creant una inseguretat jurídica i financera encara no resolta en comunicats posteriors. Tot i que ja ho han fet treure de la web, en el millor dels casos, pot suposar una reducció de la bestreta en el model de finançament per Catalunya d’uns 200 milions d’euros. Sorprenent fer canvis estatutaris a través d’acords de Consells de Ministres, no ? Tot i no ser jurista però no em sembla gaire ortodox…

3. El que esperava ningú és que Rajoy, encara que de forma estètica, avancés a Mas per l’esquerra en política fiscal. El ‘gravamen complementario para la reducción del déficit‘, temporal i progressiu per nivells de rendes, pot ser una referència molt útil pel PP per a justificar forts ajustos en prestacions socials amb el pretext que ‘los ricos también pagan‘. No cal dir que les grandíssimes fortunes no tributen la major part de les seves rendes a través de l’IRPF. Però això ja seria un altre debat…

4. Com a nota curiosa, l’excepcionalitat de les mesures de no reposició dels treballadors públics per a ‘los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado’ i la pròrroga de totes les participacions de les forces armades espanyoles a l’exterior, al mateix temps que es redueixen les ajudes al desenvolupament. Tota una declaració d’intencions. I en aquest cas no precisament economicista…

5. La reducció del 18,92% de l’estructura directiva ministerial dista molt de ser suficient amb el panorama actual. No és prou urgent la necessitat de reduir dèficit que no poden afrontar la realitat que molts dels seus ministeris són estructures administratives gairebé buides de competències ? Però com moltes coses, la seva austeritat també em temo que és ‘asimètrica’…